Servicii de consultanta si contabilitate Home           Contact
 
 


Continform este o societate specializata in prestarea de servicii personalizate, functie de nevoile fiecarui client, angajate pe baze contractuale astfel incat se pot asigura obligatii si responsabilitati profesionale. Se pot stabili relatii de lunga durata - servicii lunare sau servicii pentru lucrari individuale.
 
 
Noutati legislative in materie contabila:
  Hotarare nr. 1766 din 22/12/2005
 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1182 din 28/12/2005

Intrare in vigoare: 01/01/2006

pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 159 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Art. 1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2006, salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata se stabileste la 330 lei (RON) lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe luna în anul 2006, reprezentând 1,95 lei (RON)/ora.

Art. 2. - (1) Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit încadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata, prevazut la art. 1.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), salariul de baza sau, dupa caz, coeficientii de ierarhizare în baza carora se stabilesc salariile de baza pentru functiile în care este încadrat personalul respectiv se majoreaza în mod corespunzator.

Art. 3. - Nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata, stabilit potrivit art. 1, nu modifica cuantumul drepturilor salariale existente la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, stabilite prin contractele colective de munca, contractele individuale de munca sau prin alte acte normative, în functie de nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata.

Art. 4. - (1) Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui prevazut de art. 1 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON).

(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, al Inspectiei Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, împuternicit, dupa caz, prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5. - (1) Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

(2) La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, Hotarârea Guvernului nr. 2.346/2004 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara, publicata în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2005, se abroga.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:

Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finantelor publice,

Catalin Doica,

secretar de stat

Bucuresti, 22 decembrie 2005.

Nr. 1.766.