Servicii de consultanta si contabilitate Home           Contact
 
 


Continform este o societate specializata in prestarea de servicii personalizate, functie de nevoile fiecarui client, angajate pe baze contractuale astfel incat se pot asigura obligatii si responsabilitati profesionale. Se pot stabili relatii de lunga durata - servicii lunare sau servicii pentru lucrari individuale.
 
 
Noutati legislative in materie contabila:
  Legea 210/2006 - Completarea Codului de procedura fiscala
 

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 580 din 05/07/2005

Intrare in vigoare: 15/07/2005

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Art. I. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 20 din 27 ianuarie 2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, adoptata în temeiul art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 31 ianuarie 2005, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc punctele 1-8 cu urmatorul cuprins:

"1. La articolul 4 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:

?(2) Deciziile Comisiei fiscale centrale cu privire la aplicarea unitara a prezentului cod, precum si a Codului fiscal sunt obligatorii pentru functionarii publici din cadrul organelor fiscale.?

2. La articolul 27, dupa alineatul (1) se introduc alineatele (11) si (12) cu urmatorul cuprins:

?(11) Raspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil în conditiile prezentului cod sau declarat insolvent, persoana juridica care, direct ori indirect, controleaza, este controlata sau se afla sub control comun cu debitorul, daca este îndeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:

a) desfasoara aceeasi activitate sau aceleasi activitati ca si debitorul;

b) utilizeaza cu orice titlu active corporale de la debitor, iar valoarea contabila a acestor active reprezinta cel putin jumatate din valoarea contabila neta a tuturor activelor corporale ale utilizatorului;

c) are raporturi comerciale contractuale cu clientii si/sau cu furnizorii care, în proportie de cel putin jumatate, au avut sau au raporturi contractuale cu debitorul;

d) are raporturi de munca sau civile de prestari de servicii cu cel putin jumatate din angajatii sau prestatorii de servicii ai debitorului.

(12) În întelesul alin. (11), termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

a) control - majoritatea drepturilor de vot, fie în adunarea generala a asociatilor unei societati comerciale ori a unei asociatii sau fundatii, fie în consiliul de administratie al unei societati comerciale ori consiliul director al unei asociatii sau fundatii;

b) control indirect - activitatea prin care o persoana exercita controlul, prin una sau mai multe persoane.?

3. La articolul 27, alineatul (2) se abroga.

4. La articolul 33, alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:

?(1) Pentru administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, competenta revine acelui organ fiscal, judetean, local sau al municipiului Bucuresti stabilit prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, în a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului sau al platitorului de venit, în cazul impozitelor si contributiilor realizate prin stopaj la sursa, în conditiile legii.

............................................................................................

(3) Pentru administrarea de catre organele fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a creantelor fiscale datorate de marii contribuabili, inclusiv de sediile secundare ale acestora, competenta poate fi stabilita în sarcina altor organe fiscale decât cele prevazute la alin. (1), prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.?

5. Dupa articolul 41 se introduce articolul 411 cu urmatorul cuprins:

?ARTICOLUL 411

Solutia fiscala individuala anticipata si acordul de pret în avans

(1) Solutia fiscala individuala anticipata este actul administrativ fiscal emis de Ministerul Finantelor Publice în vederea solutionarii unei cereri a contribuabilului, referitoare la reglementarea unor situatii fiscale de fapt viitoare.

(2) Acordul de pret în avans este actul administrativ fiscal emis de Ministerul Finantelor Publice în vederea solutionarii unei cereri a contribuabilului, referitoare la stabilirea conditiilor si modalitatilor în care urmeaza a fi determinate, pe parcursul unei perioade fixe de timp, preturile de transfer, în cazul tranzactiilor efectuate între persoane afiliate, astfel cum sunt definite în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Solutia fiscala individuala anticipata si acordul de pret în avans sunt opozabile si obligatorii fata de organele fiscale, numai daca termenii si conditiile acestora au fost respectate de catre contribuabil.

(4) Procedura referitoare la obtinerea solutiei fiscale individuale anticipate si a acordului de pret în avans va fi aprobata prin hotarâre a Guvernului.

(5) La data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante se abroga alin. (5)-(8) ale art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.?

6. Articolul 43 va avea urmatorul cuprins:

?ARTICOLUL 43

Comunicarea actului administrativ fiscal

(1) Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului caruia îi este destinat. În situatia contribuabililor fara domiciliu fiscal în România, care si-au desemnat împuternicit potrivit art. 18 alin. (4), precum si în situatia numirii unui curator fiscal, în conditiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunica împuternicitului sau curatorului, dupa caz.

(2) Actul administrativ fiscal se comunica dupa cum urmeaza:

a) prin prezentarea contribuabilului la sediul organului fiscal emitent si primirea actului administrativ fiscal de catre acesta sub semnatura, data comunicarii fiind data ridicarii sub semnatura a actului;

b) prin remiterea, sub semnatura, a actului administrativ fiscal de catre persoanele împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, data comunicarii fiind data remiterii sub semnatura a actului;

c) prin posta, la domiciliul fiscal al contribuabilului, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, precum si prin alte mijloace, cum sunt fax, e-mail, daca se asigura transmiterea textului actului administrativ fiscal si confirmarea primirii acestuia;

d) prin publicitate.

(3) Comunicarea prin publicitate se face prin afisarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent si pe pagina de Internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, a unui anunt în care se mentioneaza ca a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului. Actul administrativ fiscal se considera comunicat în termen de 15 zile de la data afisarii anuntului.

(4) Dispozitiile Codului de procedura civila privind comunicarea actelor de procedura sunt aplicabile în mod corespunzator.?

7. La articolul 52, alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:

?(1) Bancile sunt obligate sa comunice organelor fiscale lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica ce deschid ori închid conturi, forma juridica pe care acestia o au si domiciliul sau sediul acestora. Comunicarea se va face bilunar, cu referire la conturile deschise sau închise în perioada anterioara acesteia si va fi adresata Ministerului Finantelor Publice.

............................................................................................

(3) Ministerul Finantelor Publice, la cererea justificata a autoritatilor publice centrale si locale, va transmite informatiile detinute în baza alin. (1), în scopul îndeplinirii de catre aceste autoritati a atributiilor prevazute de lege.?

8. La articolul 57, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

?(1) Pot refuza sa furnizeze informatii cu privire la datele de care au luat cunostinta în exercitarea activitatii lor preotii, avocatii, notarii publici, consultantii fiscali, executorii judecatoresti, auditorii, expertii contabili, medicii si psihoterapeutii, cu exceptia informatiilor cu privire la îndeplinirea obligatiilor fiscale stabilite de lege în sarcina lor.?"

2. La articolul I, punctul 1 devine punctul 9.

3. La articolul I, punctul 2 devine punctul 10.

4. La articolul I, punctul 3 devine punctul 11.

5. La articolul I, dupa punctul 3, devenit punctul 11, se introduc punctele 111 si 112 cu urmatorul cuprins:

"111. La articolul 82, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:

?(3) Începând cu data de 1 iulie 2005, impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat se stabilesc în moneda noua, la nivel de leu, fara subdiviziunile leului, prin reducere când fractiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani, si prin majorare când fractiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari. Aceasta regula se aplica si impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat, stabilite si neachitate pâna la 30 iunie 2005. Impozitele, taxele, contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat, în moneda noua, cu valori mai mici de 1 leu se întregesc la 1 leu.?

112. La articolul 83, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:

?(4) Declaratia fiscala întocmita potrivit art. 79 alin. (2) este asimilata cu o decizie de impunere, sub rezerva unei verificari ulterioare, si produce efectele juridice ale înstiintarii de plata de la data depunerii acesteia.?"

6. La articolul I, punctul 4 devine punctul 12 cu urmatorul cuprins:

"12. La articolul 83, dupa alineatul (6) se introduce alineatul (7) cu urmatorul cuprins:

?(7) Pâna la 1 iulie 2005, sumele reprezentând impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat, înscrise în deciziile de impunere, în actele administrative fiscale asimilate acestora, precum si în declaratiile fiscale, vor fi rotunjite la 1.000 lei prin reducere când suma ce urmeaza a fi rotunjita este sub 500 lei si prin majorare când aceasta este peste 500 lei.?"

7. La articolul I, dupa punctul 4, devenit punctul 12, se introduce punctul 121 cu urmatorul cuprins:

"121. La articolul 85, dupa litera c) se introduce litera d) cu urmatorul cuprins:

d) procesele-verbale prevazute la art. 137 alin. (6) si art. 164 alin. (2)."

8. La articolul I, punctul 5 devine punctul 13.

9. La articolul I, dupa punctul 5, devenit punctul 13, se introduce punctul 131 cu urmatorul cuprins:

"131. La articolul 109 alineatul (3), litera c) va avea urmatorul cuprins:

?c) în cazul platilor efectuate prin decontare bancara, data la care bancile debiteaza contul platitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice, astfel cum aceasta informatie este transmisa prin mesajul electronic de plata de catre institutia bancara initiatoare, potrivit reglementarilor specifice în vigoare, cu exceptia situatiei prevazute la art. 116, data putând fi dovedita prin extrasul de cont al contribuabilului.?"

10. La articolul I, punctul 6 devine punctul 14.

11. La articolul I punctul 6, devenit punctul 14, articolul 110, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"(1) Daca un contribuabil datoreaza mai multe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume reprezentând creante fiscale prevazute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma platita nu este suficienta pentru a stinge toate datoriile, atunci se stinge creanta fiscala stabilita de contribuabil conform numarului de evidenta a platii înscris pe ordinul de plata pentru Trezoreria Statului."

12. La articolul I, dupa punctul 6, devenit punctul 14, se introduce punctul 141 cu urmatorul cuprins:

"141. La articolul 111, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:

?(4) Organul fiscal poate efectua compensare din oficiu ori de câte ori constata existenta unor creante reciproce, cu exceptia sumelor negative din deconturile de taxa pe valoarea adaugata fara optiune de rambursare.?"

13. La articolul I, punctul 7 devine punctul 15.

14. La articolul I, dupa punctul 7, devenit punctul 15, se introduc punctele 151-1520 cu urmatorul cuprins:

"151. Articolul 113 va avea urmatorul cuprins:

?ARTICOLUL 113

Obligatia bancilor supuse regimului de supraveghere speciala

sau de administrare speciala

Bancile supuse regimului de supraveghere speciala sau de administrare speciala si care efectueaza platile dispuse în limita încasarilor vor deconta zilnic, cu prioritate, sumele reprezentând obligatii fiscale cuprinse în ordinele de plata emise de debitori si/sau creante fiscale înscrise în adresa de înfiintare a popririi transmisa de organele fiscale.?

152. La articolul 114, dupa alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmatorul cuprins:

?(4) Dobânzile si penalitatile de întârziere se stabilesc prin decizii întocmite în conditiile aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, cu exceptia situatiei prevazute la art. 137 alin. (6).?

153. La articolul 115, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:

?(5) Nivelul dobânzii se stabileste prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, corelat cu nivelul dobânzii de referinta a Bancii Nationale a României, la care se adauga 10 puncte procentuale, o data pe an, în luna decembrie, pentru anul urmator, sau în cursul anului, daca rata dobânzii de referinta se modifica cu peste 5 puncte procentuale.?

154. La articolul 117, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

?(1) În cazul creantelor fiscale stinse prin compensare, dobânzile si penalitatile de întârziere se datoreaza pâna la data stingerii inclusiv, astfel:

a) pentru compensarile la cerere, data stingerii este data depunerii la organul competent a cererii de compensare;

b) pentru compensarile din oficiu, data stingerii este data înregistrarii operatiei de compensare de catre unitatea de trezorerie teritoriala, conform notei de compensare întocmite de catre organul competent;

c) pentru compensarile efectuate ca urmare a unei cereri de restituire sau de rambursare a sumei cuvenite debitorului, data stingerii este data depunerii cererii de rambursare sau de restituire.?

155. La articolul 119, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

?(2) Nivelul dobânzii este cel prevazut la art. 115 alin. (5) si se suporta din acelasi buget din care se restituie ori se ramburseaza, dupa caz, sumele solicitate de catre platitori.?

156. La articolul 120, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

?(1) Plata cu întârziere a obligatiilor fiscale se sanctioneaza cu o penalitate de întârziere de 0,6% pentru fiecare luna si/sau pentru fiecare fractiune de luna de întârziere, începând cu data de întâi a lunii urmatoare scadentei acestora pâna la data stingerii acestora inclusiv. Penalitatea de întârziere nu înlatura obligatia de plata a dobânzilor.?

157. La articolul 136, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

?(3) Executarea silita începe în termen de 15 zile de la data înstiintarii.?

158. La articolul 143, dupa alineatul (4) se introduce alineatul (41) cu urmatorul cuprins:

?(41) Masurile de executare silita aplicate în conditiile prezentului cod se ridica prin decizie întocmita în cel mult 5 zile de la data la care a încetat executarea silita, de catre organul de executare.?

159. La articolul 143, alineatele (5) si (6) vor avea urmatorul cuprins:

?(5) În cazul în care popririle înfiintate de organul de executare genereaza imposibilitatea debitorului de a-si continua activitatea economica, cu consecinte sociale deosebite, creditorul fiscal poate dispune, la cererea debitorului, si tinând seama de motivele invocate de acesta, fie suspendarea temporara totala, fie suspendarea temporara partiala a executarii silite prin poprirea conturilor bancare. Suspendarea se poate dispune pentru o perioada de cel mult 6 luni de la data comunicarii catre banca a suspendarii popririi de catre organul fiscal.

(6) Odata cu cererea de suspendare prevazuta la alin. (5) debitorul va indica bunurile libere de orice sarcini, oferite în vederea sechestrarii, sau alte garantii prevazute de lege, la nivelul sumei pentru care s-a început executarea silita.?

1510. La articolul 144, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu urmatorul cuprins:

?(11) Sumele reprezentând credite nerambursabile sau finantari primite de la institutii sau organizatii internationale pentru derularea unor programe ori proiecte nu sunt supuse executarii silite prin poprire, în cazul în care împotriva beneficiarului acestora a fost pornita procedura executarii silite.?

1511. La articolul 144, alineatul (7) se abroga.

1512. La articolul 144, alineatele (8), (9), (11) si (12) vor avea urmatorul cuprins:

?(8) Poprirea se considera înfiintata din momentul primirii adresei de înfiintare de catre tertul poprit. În acest sens, tertul poprit este obligat sa înregistreze atât ziua, cât si ora primirii adresei de înfiintare a popririi.

(9) Dupa înfiintarea popririi, tertul poprit este obligat:

a) sa plateasca, de îndata sau dupa data la care creanta devine exigibila, organului fiscal, suma retinuta si cuvenita, în contul indicat de organul de executare;

b) sa indisponibilizeze bunurile mobile necorporale poprite, înstiintând despre aceasta organul de executare.

............................................................................................

(11) Pentru stingerea creantelor fiscale, debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmariti prin poprire asupra sumelor din conturile bancare, prevederile alin. (4) aplicându-se în mod corespunzator. În acest caz, o data cu comunicarea somatiei si a titlului executoriu, facuta debitorului potrivit art. 43, o copie certificata de pe acest titlu va fi comunicata bancii la care se afla deschis contul debitorului. Despre aceasta masura va fi înstiintat si debitorul.

(12) În masura în care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizarii bancii, potrivit alin. (11), sumele existente, precum si cele viitoare provenite din încasarile zilnice în conturile în lei si în valuta sunt indisponibilizate. Din momentul indisponibilizarii, respectiv de la data si ora primirii adresei de înfiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti, bancile nu vor proceda la decontarea documentelor de plata primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, si nu vor accepta alte plati din conturile acestora pâna la achitarea integrala a obligatiilor fiscale înscrise în adresa de înfiintare a popririi, cu exceptia sumelor necesare platii drepturilor salariale.?

1513. La articolul 144, dupa alineatul (12) se introduce alineatul (121) cu urmatorul cuprins:

?(121) Încalcarea prevederilor alin. (9), (10), (12) si (14) atrage nulitatea oricarei plati si raspunderea solidara a tertului poprit cu debitorul, în limita sumelor sustrase indisponibilizarii. Prevederile art. 28 se aplica în mod corespunzator.?

1514. La articolul 149, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

?(1) Sunt supuse executarii silite bunurile imobile proprietate a debitorului. În situatia în care debitorul detine bunuri în proprietate comuna cu alte persoane, executarea silita se va întinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului în urma partajului judiciar, respectiv asupra sultei.?

1515. La articolul 167, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

?(3) Daca exista creditori care, asupra bunului vândut, au drepturi de gaj, ipoteca sau alte drepturi reale, despre care organul de executare a luat cunostinta în conditiile art. 147 alin. (6) si ale art. 149 alin. (9), la distribuirea sumei rezultate din vânzarea bunului, creantele lor vor fi platite înaintea creantelor prevazute la art. 166 alin. (1) lit. b). În acest caz, organul de executare este obligat sa îi înstiinteze din oficiu pe creditorii în favoarea carora au fost conservate aceste sarcini, pentru a participa la distribuirea pretului.?

1516. La articolul 168, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu urmatorul cuprins:

?(11) Dispozitiile privind suspendarea provizorie a executarii silite prin ordonanta presedintiala prevazute de art. 403 alin. (4) din Codul de procedura civila nu sunt aplicabile.?

1517. La articolul 173, alineatul (1) se abroga.

1518. La articolul 189 alineatul (1), litera b) va avea urmatorul cuprins:

?b) nedeclararea la termenele prevazute de lege a bunurilor si veniturilor impozabile sau, dupa caz, a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;?

1519. La articolul 189 alineatul (1), dupa litera l) se introduc literele m)-p) cu urmatorul cuprins:

?m) refuzul de a prezenta organului financiar-fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contributiilor datorate bugetului general consolidat, în vederea stabilirii realitatii declaratiei fiscale;

n) neretinerea, potrivit legii, de catre platitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite si contributii cu retinere la sursa;

o) retinerea si nevarsarea în totalitate, de catre platitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentând impozite si contributii cu retinere la sursa, daca nu sunt savârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni;

p) refuzul de a îndeplini obligatia prevazuta la art. 51 alin. (1).?

1520. La articolul 189 alineatul (2), dupa litera d) se introduc literele e)-g) cu urmatorul cuprins:

?e) cu amenda de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul savârsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. m)-p), daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt de pâna la 500.000.000 lei inclusiv;

f) cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul savârsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. m)-p), daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt cuprinse între 500.000.001 lei si 1.000.000.000 lei inclusiv;

g) cu amenda de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, pentru persoanele juridice, în cazul savârsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. m)-p), daca obligatiile fiscale sustrase la plata sunt mai mari de 1.000.000.000 lei.?"

15. La articolul I, punctul 8 devine punctul 16.

16. La articolul I, punctul 9 devine punctul 18.

17. La articolul I, punctul 10 devine punctul 17.

18. La articolul I punctul 10, devenit punctul 17, articolul 190, litera v1) va avea urmatorul cuprins:

"v1) desfasurarea activitatilor de distribuire si comercializare angro a bauturilor alcoolice si produselor din tutun fara îndeplinirea conditiilor prevazute de art. 2441 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;".

19. La articolul I, punctul 11 devine punctul 19.

20. La articolul I, punctul 12 devine punctul 20.

21. La articolul I, dupa punctul 12, devenit punctul 20, se introduce punctul 201 cu urmatorul cuprins:

"201. La articolul 191, dupa alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu urmatorul cuprins:

?(11) Sanctiunile contraventionale prevazute la art. 189 si 190 se aplica persoanelor fizice sau persoanelor juridice care au calitatea de subiect în raportul juridic fiscal.?"

22. La articolul I, punctul 13 devine punctul 21.

23. La articolul I, punctul 14 devine punctul 22.

24. La articolul I punctul 14, devenit punctul 22, articolul 2001 va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 2001

Dispozitii procedurale privind înregistrarea în cazul

unor activitati cu produse accizabile

(1) Înregistrarea prevazuta la art. 2441 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se face prin depunerea la organul fiscal competent a unei cereri de înregistrare.

(2) Pe baza cererii de înregistrare organul fiscal competent elibereaza un atestat care da dreptul titularului sa distribuie si sa comercializeze angro bauturi alcoolice si produse din tutun.

(3) Organul fiscal competent va elibera atestatul numai daca sunt îndeplinite toate conditiile prevazute la art. 2441 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Organul fiscal emitent va revoca atestatul ori de câte ori constata neîndeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art. 2441 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Prin derogare de la dispozitiile legale privind folosirea antrepozitelor fiscale, la cererea antrepozitarului autorizat pentru productia si îmbutelierea produsului bere, comisia competenta pentru autorizarea antrepozitelor fiscale poate aproba, prin decizie, utilizarea instalatiilor de îmbuteliere a produsului bere si pentru îmbutelierea bauturilor racoritoare si a apei plate. Celelalte prevederi privind regimul de antrepozitare fiscala sunt aplicabile în mod corespunzator.

(6) Prin decizie, comisia poate stabili conditiile de utilizare a instalatiilor."

25. La articolul I, dupa punctul 14, devenit punctul 22, se introduce punctul 23 cu urmatorul cuprins:

"23. La articolul 208, dupa litera k) se introduce litera l) cu urmatorul cuprins:

?l) capitolul III "Contraventii si sanctiuni" din Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 29 iulie 2003, cu modificarile ulterioare.?"

Art. II. - Începând cu data de 1 ianuarie 2007, art. 110 din Codul de procedura fiscala se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 110

Ordinea stingerii datoriilor

(1) Daca un contribuabil datoreaza mai multe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume reprezentând creante fiscale prevazute la art. 21 alin. (2) lit. a), iar suma platita nu este suficienta pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile corelative acelui tip de creanta fiscala principala pe care îl stabileste contribuabilul.

(2) În cadrul tipului de impozit, taxa, contributie sau alta suma reprezentând creanta fiscala, stabilit de contribuabil, stingerea se efectueaza, de drept, în urmatoarea ordine:

a) sumele datorate în contul ratei din luna curenta din graficul de plata a obligatiei fiscale pentru care s-a aprobat esalonare la plata, precum si dobânda datorata în luna curenta din grafic, sau suma amânata la plata, împreuna cu dobânzile datorate pe perioada amânarii, în cazul în care termenul de plata se împlineste în luna curenta, precum si obligatiile fiscale curente de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii înlesnirii acordate;

b) obligatia fiscala principala si obligatiile fiscale accesorii aferente acesteia, în ordinea vechimii, cu exceptia celor pentru care s-a început executarea silita. Dupa stingerea integrala a obligatiei fiscale principale celei mai vechi se vor stinge obligatiile fiscale accesorii aferente acesteia, mai întâi dobânzile, si apoi penalitatile de întârziere;

c) sumele datorate în contul urmatoarelor rate din graficul de plata a obligatiei fiscale pentru care s-a aprobat esalonare, pâna la concurenta cu suma esalonata la plata, sau pâna la concurenta cu suma achitata, dupa caz, precum si suma amânata la plata împreuna cu dobânzile datorate pe perioada amânarii, dupa caz;

d) obligatiile cu scadente viitoare, la solicitarea contribuabilului.

(3) Vechimea obligatiilor fiscale se determina în functie de scadenta acestora, prevazuta de Codul fiscal sau de alte prevederi legale. În cazul diferentelor de obligatii fiscale principale stabilite de organele competente, precum si al diferentelor suplimentare de obligatii fiscale principale, ce fac obiectul declaratiilor rectificative depuse de contribuabili, vechimea se determina în functie de termenele de plata stabilite în conditiile art. 108 alin. (2). Vechimea obligatiilor fiscale accesorii este data de vechimea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor obligatii fiscale care le-au generat.

(4) Daca un contribuabil nu respecta ordinea prevazuta la alin. (2), organul fiscal competent va înstiinta debitorul despre modul în care s-a efectuat stingerea prevazuta la alin. (2)."

Art. III. - Începând cu data de 1 ianuarie 2006, art. 115 din Codul de procedura fiscala se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Rectificat de Rectificare din 02/11/2005 la 15/07/2004

"ARTICOLUL 115

Majorari de întârziere

(1) Majorarile de întârziere se calculeaza pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pâna la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se datoreaza majorari de întârziere dupa cum urmeaza:

a) pentru impozitele, taxele si contributiile stinse prin executare silita, pâna la data întocmirii procesului-verbal de distribuire inclusiv. În cazul platii pretului în rate, majorarile de întârziere se calculeaza pâna la data întocmirii procesului-verbal de distribuire a avansului. Pentru suma ramasa de plata, majorarile de întârziere sunt datorate de catre cumparator;

b) pentru impozitele, taxele si contributiile debitorului declarat insolvabil, pâna la data încheierii procesului-verbal de constatare a insolvabilitatii, inclusiv.

(3) Modul de calcul al majorarilor de întârziere aferente sumelor reprezentând eventuale diferente între impozitul pe profit platit la data de 25 ianuarie a anului urmator celui de impunere si impozitul pe profit datorat conform declaratiei de impunere întocmite pe baza situatiei financiare anuale va fi reglementat prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

(4) Pentru obligatiile fiscale neachitate la termenul de plata, reprezentând impozitul pe venitul global, se datoreaza majorari de întârziere dupa cum urmeaza:

a) pentru anul fiscal de impunere majorarile de întârziere pentru platile anticipate stabilite de organul fiscal prin decizii de plati anticipate se calculeaza pâna la data platii debitului sau, dupa caz, pâna la data de 31 decembrie;

b) majorarile de întârziere pentru sumele neachitate în anul de impunere, potrivit lit. a), se calculeaza începând cu data de 1 ianuarie a anului urmator pâna la data stingerii acestora, inclusiv;

c) în cazul în care impozitul pe venit stabilit prin decizia de impunere anuala este mai mic decât cel stabilit prin deciziile de plati anticipate, majorarile de întârziere se recalculeaza, începând cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui de impunere, la soldul neachitat în raport cu impozitul anual stabilit prin decizia de impunere anuala, urmând a se face regularizarea majorarilor de întârziere în mod corespunzator.

(5) Nivelul majorarii de întârziere este de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, si poate fi modificat prin legile bugetare anuale."

Art. IV. - (1) La data de 1 ianuarie 2006 se abroga art. 120 din Codul de procedura fiscala.

(2) În toate actele normative în care se face referire la notiunile de dobânzi si/sau penalitati de întârziere aceste notiuni se înlocuiesc cu notiunea de majorari de întârziere.

Art. V. - Prezenta lege intra în vigoare la 10 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, PRESEDINTELE SENATULUI

DAN RADU RUSANU NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 4 iulie 2005.

Nr. 210.