Servicii de consultanta si contabilitate Home           Contact
 
 


Continform este o societate specializata in prestarea de servicii personalizate, functie de nevoile fiecarui client, angajate pe baze contractuale astfel incat se pot asigura obligatii si responsabilitati profesionale. Se pot stabili relatii de lunga durata - servicii lunare sau servicii pentru lucrari individuale.
 
 
Noutati legislative in materie contabila:
  Lege nr. 279 din 05/10/2005
 


CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - Ucenicia la locul de munca reprezinta formarea profesionala realizata în baza unui contract de ucenicie la locul de munca.

Art. 2. - Ucenicul este persoana fizica încadrata în munca în baza unui contract de ucenicie la locul de munca.

Art. 3. - (1) Maistrul de ucenicie este persoana atestata în conditiile prezentei legi, care coordoneaza formarea profesionala a ucenicului.

(2) Maistrul de ucenicie este salariat al angajatorului care organizeaza ucenicia la locul de munca.

(3) În cazul în care ucenicia la locul de munca este organizata de catre o persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice în mod independent sau o asociatie familiala, maistrul de ucenicie este chiar persoana fizica autorizata sau un membru al asociatiei familiale.

CAPITOLUL II

Contractul de ucenicie la locul de munca

Art. 4. - (1) Contractul de ucenicie la locul de munca este un contract individual de munca de tip particular, încheiat pe durata determinata, în temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic, se obliga sa se pregateasca profesional si sa munceasca pentru si sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obliga sa-i asigure plata salariului si toate conditiile necesare formarii profesionale.

(2) Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractului de ucenicie la locul de munca se fac în conditiile respectarii reglementarilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii referitoare la ucenicie si la contractul individual de munca.

(3) Contractul de ucenicie la locul de munca se încheie obligatoriu în forma scrisa, în limba româna, si se înregistreaza în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de munca judetean, respectiv al municipiului Bucuresti. Obligatia de încheiere a contractului de ucenicie la locul de munca, în forma scrisa, revine angajatorului.

(4) Pe lânga elementele obligatorii ale contractului individual de munca, contractul de ucenicie la locul de munca cuprinde si urmatoarele clauze cu privire la:

a) calificarea, respectiv competentele pe care urmeaza sa le dobândeasca ucenicul;

b) numele maistrului de ucenicie si calificarea acestuia;

c) locul în care se desfasoara activitatea de formare profesionala;

d) repartizarea programului de pregatire practica si a celui de pregatire teoretica, dupa caz;

e) durata necesara obtinerii calificarii sau competentelor;

f) avantajele în natura acordate ucenicului.

(5) Drepturile si obligatiile angajatorului si ale ucenicului se stabilesc prin contractul de ucenicie la locul de munca, ce se completeaza cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de munca aplicabil si prin regulamentele interne, dupa caz.

(6) Modelul-cadru al contractului de ucenicie la locul de munca se aproba prin hotarâre a Guvernului.

Art. 5. - (1) Poate fi încadrata, ca ucenic în munca, orice persoana fizica ce a împlinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani, si nu detine o calificare pentru ocupatia în care se organizeaza ucenicia la locul de munca.

(2) Persoana fizica poate încheia un contract de ucenicie la locul de munca, în calitate de ucenic, si la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul scris al parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu îi sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala. Lipsa acordului parintilor sau al reprezentantilor legali atrage dupa sine nulitatea absoluta a contractului de ucenicie.

(3) Se pot încadra în munca în calitate de ucenici si urmatoarele categorii:

a) cetatenii straini, precum si apatrizii care au obtinut permis de munca în România, conform reglementarilor legale în vigoare;

b) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European si membrii de familie ai acestora.

(4) Maternitatea nu constituie motiv de discriminare în executarea uceniciei la locul de munca.

(5) Ucenicii care au împlinit vârsta de 18 ani au dreptul la întretinere, acestora aplicându-li-se prevederile Codului familiei, perioada de ucenicie fiind asimilata cu cea de continuare a studiilor.

Art. 6. - (1) Pot încheia contracte de ucenicie la locul de munca, în calitate de angajatori, numai persoanele juridice si persoanele fizice autorizate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice în mod independent, pot încadra în munca ucenici si:

a) persoana fizica autorizata, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care a fost autorizata;

b) asociatia familiala, prin reprezentantul acesteia, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care s-a constituit ca asociatie familiala.

(3) Persoana fizica autorizata, respectiv asociatia familiala, pot organiza ucenicie la locul de munca pentru maximum trei ucenici care se pregatesc concomitent si numai pentru nivelul I de calificare, potrivit dispozitiilor legale.

(4) Dispozitiile prezentei legi referitoare la încheierea contractului de ucenicie la locul de munca sunt aplicabile si în cazul raporturilor de munca ale ucenicilor încadrati de asociatiile cooperatiste, reglementate prin legi speciale.

Art. 7. - (1) Durata contractului de ucenicie la locul de munca nu poate fi mai mare de 3 ani si mai mica de 6 luni.

(2) Ucenicul poate fi supus unei perioade de proba care nu va depasi 30 de zile lucratoare.

(3) Formarea profesionala prin ucenicie la locul de munca cuprinde pregatirea teoretica si pregatirea practica sau numai pregatirea practica.

(4) Timpul necesar pregatirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de munca.

(5) Salariul de baza lunar, stabilit prin contractul de ucenicie la locul de munca, este cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara, în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe saptamâna.

(6) Programul normal de munca pentru persoanele încadrate în baza unui contract de ucenicie la locul de munca este de maximum 8 ore pe zi, în regim de maximum 5 zile pe saptamâna.

(7) Pe perioada încadrarii în munca în baza contractului de ucenicie la locul de munca, angajatorul are obligatia sa asigure ucenicului care are domiciliul stabil în alta localitate, fara posibilitati de naveta zilnica, conditii de cazare si de masa în regim de 3 mese pe zi, în unitati de profil autorizat, conform legii.

(8) Conditiile de cazare trebuie sa fie asigurate de catre angajator si suportate de ucenic, iar contravaloarea acestora nu poate depasi 50% din venitul net salarial realizat de catre ucenic la locul de munca, conform contractului de ucenicie în vigoare.

CAPITOLUL III

Statutul ucenicului

Art. 8. - (1) Persoana încadrata în munca în baza contractului de ucenicie la locul de munca are statut de ucenic.

(2) La încheierea contractului de ucenicie, angajatorul poate solicita absolventului angajarea obligatiei de a ramâne în unitatea respectiva cu contract de munca pe o perioada negociata între parti. În caz contrar, ucenicul va rambursa contravaloarea cheltuielilor facute de angajator cu formarea sa profesionala.

Art. 9. - (1) Statutul de ucenic îi confera acestuia toate drepturile si obligatiile prevazute de legislatia muncii, precum si drepturile si obligatiile prevazute de prezenta lege.

(2) Ucenicul beneficiaza de dispozitiile legale aplicabile celorlalti salariati, în masura în care acestea nu sunt contrare statutului ucenicului.

Art. 10. - (1) În vederea formarii profesionale a ucenicului, angajatorul are obligatia sa asigure ucenicului accesul la pregatire teoretica si practica, precum si toate conditiile necesare pentru ca maistrul de ucenicie sa-si îndeplineasca sarcinile în ceea ce priveste formarea ucenicului.

(2) Coordonarea activitatii de formare profesionala a ucenicului se realizeaza de catre maistrul de ucenicie, definit conform prevederilor art. 3.

(3) Persoana fizica autorizata si membrul asociatiei familiale pregatesc ucenici în nume propriu, având în acelasi timp si calitatea de maistri de ucenicie.

CAPITOLUL IV

Autorizarea angajatorului si atestarea maistrului de ucenicie

Art. 11. - Autorizarea angajatorului si atestarea maistrului de ucenicie se realizeaza de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, prin directiile de munca, solidaritate sociala si familie judetene si a municipiului Bucuresti, în baza avizului comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, constituite potrivit legii.

Art. 12. - Autorizarea angajatorului si atestarea maistrului de ucenicie se fac pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire.

Art. 13. - (1) Retragerea autorizatiei angajatorului si a atestatului de maistru de ucenicie se face de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, prin directiile de munca, solidaritate sociala si familie judetene si a municipiului Bucuresti.

(2) Modalitatea de autorizare a angajatorului si de atestare a maistrului de ucenicie, precum si retragerea autorizatiei, respectiv a atestatului, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

CAPITOLUL V

Organizarea uceniciei la locul de munca

Art. 14. - (1) Ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru nivelurile 1, 2 si 3 de calificare, stabilite prin legislatia în vigoare.

(2) Ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru calificarile stabilite prin legislatia în vigoare si pentru ocupatiile cuprinse în Clasificarea Ocupatiilor din România, pentru care exista standarde de pregatire profesionala, respectiv standarde ocupationale.

Art. 15. - (1) Pregatirea teoretica se desfasoara la un furnizor de formare profesionala autorizat, conform prevederilor legale în vigoare pentru calificarea sau ocupatia respectiva.

(2) Pregatirea practica se desfasoara în locuri de munca care sa permita dobândirea tuturor competentelor prevazute de standardul ocupational, respectiv de standardul de pregatire profesionala.

(3) Este interzisa utilizarea ucenicilor la prestarea altor activitati si/sau exercitarea altor atributii în afara celor care au ca obiect pregatirea teoretica si practica conform contractului de ucenicie la locul de munca.

Art. 16. - (1) Evaluarea finala a pregatirii teoretice si practice a ucenicului este organizata de angajator.

(2) Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, la solicitarea angajatorului, desemneaza o comisie de examinare constituita din specialisti în domeniul de activitate în care s-a realizat formarea profesionala a ucenicului.

(3) Evaluarea si certificarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca se realizeaza în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind formarea profesionala a adultilor.

CAPITOLUL VI

Sustinerea financiara a uceniciei la locul de munca

Art. 17. - (1) Angajatorii care încadreaza în munca persoane, în baza unui contract de ucenicie la locul de munca conform prezentei legi, primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de ucenicie, pentru fiecare persoana:

a) o suma egala cu 50% din salariul de baza minim brut pe tara, în vigoare;

b) o suma egala cu contravaloarea lunara a serviciilor de instruire teoretica a ucenicului, fara a putea depasi 20% din salariul de baza minim brut pe tara, în vigoare.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica pe perioada de proba prevazuta în cuprinsul contractului de ucenicie la locul de munca, precum si pe perioada în care raporturile de munca sunt suspendate.

(3) Suma lunara prevazuta la alin. (1) lit. a) se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum si pentru perioada concediului anual de odihna al ucenicului.

Art. 18. - Nu beneficiaza de prevederile art. 17 angajatorii care, anterior încheierii contractului de ucenicie la locul de munca, au avut cu persoana în cauza încheiat un alt contract de ucenicie la locul de munca.

Art. 19. - Modul de acordare a sumelor prevazute la art. 17 alin. (1), din bugetul asigurarilor pentru somaj, se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 20. - (1) Calificarile sau competentele profesionale pentru care se acorda sumele prevazute la art. 17 se stabilesc anual prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

(2) Stabilirea anuala a calificarilor sau competentelor profesionale pentru care se acorda sumele prevazute la art. 17 nu produce efecte asupra finantarii contractelor de ucenicie aflate în derulare la data aparitiei ordinului mentionat la alin. (1).

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

Art. 21. - (1) În scopul asigurarii formarii profesionale a ucenicilor, angajatorii care beneficiaza de facilitatile prevazute la art. 17 sunt obligati sa mentina raporturile de munca ale acestora pe perioada contractului de ucenicie la locul de munca încheiat.

(2) În situatia în care raporturile de munca încheiate între angajator si ucenic înceteaza anterior datei expirarii contractului de ucenicie la locul de munca, angajatorii sunt obligati sa restituie, în totalitate, agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sumele încasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru fiecare ucenic, plus dobânda de referinta a Bancii Nationale a României, în vigoare la data încetarii raporturilor de munca, daca încetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. 55 lit. b), art. 56 lit. c), e) si f) si art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 22. - Controlul respectarii obligatiilor privind mentinerea raporturilor de munca încheiate între ucenici si angajatorii care beneficiaza de sume din bugetul asigurarilor pentru somaj, în temeiul art. 17, se efectueaza de organele de control din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 23. - (1) Inspectorii de munca au competenta de a controla modul de încheiere, executare, modificare, suspendare si încetare a contractului de ucenicie la locul de munca în situatiile si în conditiile prevazute de normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

(2) La sesizarea inspectorilor de munca se poate declansa procedura de retragere a autorizatiei angajatorului sau a atestatului maistrului de ucenicie.

Art. 24. - Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, prin directiile de munca, solidaritate sociala si familie judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, exercita controlul asupra modului în care este organizata si se desfasoara ucenicia la locul de munca.

Art. 25. - Conflictele în legatura cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractului de ucenicie la locul de munca se solutioneaza conform prevederilor legale privind conflictele de munca.

Art. 26. - (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza de catre persoanele stabilite cu atributii de control conform art. 23, cu amenda de 50.000.000 lei (5.000 lei RON), încalcarea dispozitiilor prevazute la art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1), (2) si (4), art. 6 alin. (1) si (3), art. 7 alin. (1), (2), (4)-(8), art. 9, art. 10 alin. (1) si (2), art. 15 si art. 17 alin. (3).

(2) În cazul în care se constata ca au fost încalcate de 3 ori într-un an dispozitiile sanctionate la alin. (1), se solicita retragerea autorizatiei angajatorului de încadrare a ucenicilor la locul de munca si a dreptului de a obtine o noua autorizatie pe o perioada de 4 ani de la data retragerii acesteia.

Art. 27. - Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, în termen de 90 de zile de la data publicarii acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 28. - Masurile de natura ajutorului de stat, prevazute la art. 17, vor fi notificate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, conform Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, si se vor acorda numai dupa autorizarea acestora de Consiliul Concurentei.

Art. 29. - Prezenta lege intra în vigoare la 120 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, PRESEDINTELE SENATULUI

MIRON TUDOR MITREA NICOLAE VACAROIU