Servicii de consultanta si contabilitate Home           Contact
 
 


Continform este o societate specializata in prestarea de servicii personalizate, functie de nevoile fiecarui client, angajate pe baze contractuale astfel incat se pot asigura obligatii si responsabilitati profesionale. Se pot stabili relatii de lunga durata - servicii lunare sau servicii pentru lucrari individuale.
 
 
Noutati legislative in materie contabila:
  Ordin nr. 2008 din 28/12/2005
 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1184 din 28/12/2005

Intrare in vigoare: 28/12/2005

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 967/2005 privind aprobarea Metodologiei de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare

În temeiul art. 11 alin. (5) din Hotarârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 149 alin. (5) din titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata" al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 83 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. I. - Metodologia de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 967/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 3 august 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La capitolul II litera B2, punctul 41 se abroga.

2. Capitolul III va avea urmatorul cuprins:

"A. Dispozitii generale

1. Pentru marii contribuabili rambursarea se acorda cu control ulterior.

În categoria marilor contribuabili se cuprind platitorii definiti potrivit prevederilor legale în vigoare.

Inspectia fiscala ulterioara a rambursarilor se efectueaza în termen de maximum 2 ani de la aprobare.

2. Primul decont cu sume negative cu optiune de rambursare depus, dupa înregistrarea investitiei potrivit legii, de catre platitorii care realizeaza investitii ce se încadreaza în prevederile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ în economie, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi supus inspectiei fiscale, rambursarea fiind acordata cu control anticipat.

Solicitarile ulterioare depuse de aceasta categorie de platitori pe durata derularii investitiei vor fi solutionate cu inspectie fiscala ulterioara.

Compartimentele cu atributii de inspectie fiscala vor verifica, semestrial, la sediul platitorului, rambursarile acordate.

3. Platitorii constituiti potrivit Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat beneficiaza de rambursare în conditiile prevazute de pct. 2 din prezentul capitol.

B. Fluxul de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse de marii contribuabili

1. Compartimentul de analiza a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, denumit în continuare compartiment de specialitate, înregistreaza deconturile într-o evidenta speciala, care se conduce informatizat, organizata potrivit anexei nr. 3 la prezenta metodologie.

2. Dupa înregistrarea în evidenta, deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare vor fi supuse analizei, în vederea solutionarii.

3. Deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare vor fi verificate din punct de vedere al corectitudinii completarii. Partea finala de ?Regularizari? din formular va fi comparata cu datele existente în evidentele fiscale.

Daca se constata erori materiale, compartimentul de specialitate va notifica contribuabilului pentru corectarea erorilor materiale si va aplica procedura speciala în domeniu.

4. Rambursarea cu inspectie fiscala ulterioara se solutioneaza prin emiterea Deciziei de rambursare de catre compartimentul de specialitate.

5. Prevederile cap. II lit. D ?Fluxul operatiunilor în cadrul compartimentului de colectare? si ale cap. II lit. E ?Finalizarea procedurii si arhivarea documentelor? se aplica în mod corespunzator."

3. Anexa nr. 4 la metodologie "Fisa indicatorilor de inspectie fiscala" se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - (1) Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplica începând cu deconturile cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare aferente lunii decembrie 2005.

(2) Prevederile prezentului ordin se aplica si deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse de marii contribuabili în perioadele anterioare si ramase nesolutionate pâna la data publicarii, cu exceptia cazurilor în care au fost sesizate organele de urmarire penala sau a fost întocmit un raport de inspectie fiscala.

Art. III. - Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare si Directia de metodologie si proceduri pentru inspectia fiscala din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucuresti, 28 decembrie 2005.

Nr. 2.008.

ANEXA

(Anexa nr. 4 la metodologie)

FISA

INDICATORILOR DE INSPECTIE FISCALA

1. Numar de rambursari solutionate fara inspectie fiscala în ultimele 12 luni:

- pâna la 3 inclusiv ............................................................... 0 puncte;

- între 4-6 inclusiv ............................................................... 15 puncte;

- între 7-9 inclusiv ............................................................... 30 puncte;

- între 10-12 inclusiv ............................................................. 45 puncte.

2. Perioada scursa de la ultima luna pentru care s-a efectuat inspectie fiscala TVA:

Declarare lunara

- peste 12 luni .................................................................... 45 puncte;

- între 9 si 12 luni inclusiv ...................................................... 30 puncte;

- între 6 si 9 luni inclusiv ....................................................... 15 puncte;

- între 3 si 6 luni inclusiv ....................................................... 5 puncte;

- pâna la 3 luni inclusiv .......................................................... 0 puncte.

Declarare trimestriala

- perioada mai mare sau egala cu 4 trimestre........................................ 45 puncte;

- perioada între 4 si 2 trimestre inclusiv ......................................... 30 puncte;

- perioada între 2 si 1 trimestru inclusiv ......................................... 15 puncte;

- perioada pâna la un trimestru .................................................... 0 puncte.

3. Ponderea sumelor neaprobate la rambursare în totalul sumei solicitate la rambursare

[(sume solicitate - sume aprobate)/sume solicitate]:

- pondere suma neaprobata <= 2%..................................................... 0 puncte;

- 2% > pondere suma neaprobata <= 4% ............................................... 5 puncte;

- 4% > pondere suma neaprobata <= 6% ............................................... 15 puncte;

- 6% > pondere suma neaprobata <= 8% ............................................... 35 puncte;

- 8% > pondere suma neaprobata <= 10% .............................................. 45 puncte;

- pondere suma neaprobata > 10% .................................................... 60 puncte.

4. Total sume rambursate în ultimele 12 luni fara inspectie fiscala*):

- între 5.000 si 50.000 RON inclusiv ............................................... 0 puncte;

- între 50.001 si 150.000 RON inclusiv ............................................. 10 puncte;

- între 150.001 si 350.000 RON inclusiv ............................................ 20 puncte;

- între 350.001 si 550.000 RON inclusiv ............................................ 30 puncte;

- între 550.001 si 750.000 RON inclusiv ............................................ 40 puncte;

- între 750.001 si 1.000.000 RON inclusiv .......................................... 50 puncte;

- mai mari de 1.000.000 RON ........................................................ 60 puncte.

___________

*) Sume rambursate fara inspectie fiscala - sume aprobate la rambursare, fara inspectie fiscala anticipata sau pentru care nu a fost efectuata inspectie fiscala ulterioara.

Indicatorii de inspectie fiscala cuprinsi în aceasta fisa se stabilesc pentru ultimele 12 luni, perioada fiind calculata pâna la data decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, supus analizei.