Servicii de consultanta si contabilitate Home           Contact
 
 


Continform este o societate specializata in prestarea de servicii personalizate, functie de nevoile fiecarui client, angajate pe baze contractuale astfel incat se pot asigura obligatii si responsabilitati profesionale. Se pot stabili relatii de lunga durata - servicii lunare sau servicii pentru lucrari individuale.
 
 
Noutati legislative in materie contabila:
  Ordin nr. 951 din 04/07/2005
 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotarârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile ulterioare,

în baza dispozitiilor art. 196 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. I. - Articolul 1 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectarii creantelor fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 25 mai 2005, se completeaza cu pct. 36 privind aprobarea unui nou formular cu regim special, având urmatorul continut:

"36. Chitanta MFP/ANAF - GARDA FINANCIARA, cod 14.13.11.99/G.F. - formular cu regim special de inseriere si numerotare."

Art. II. - Formularul "Chitanta MFP/ANAF - GARDA FINANCIARA, cod 14.13.11.99/G.F. - formular cu regim special de inseriere si numerotare" este prevazut în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. III. - Chitanta MFP/ANAF - GARDA FINANCIARA, cod 14.13.11.99/G.F. este destinata organelor de control ale Garzii Financiare pentru încasarea sumelor provenite din amenzi, a sumelor confiscate si varsarea acestora la Trezoreria Statului.

Art. IV. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finantelor publice,

Ionel Popescu

Bucuresti, 4 iulie 2005.

Nr. 951.

ANEXA *)

___________

*) Anexa este reprodusa în facsimil.

MODEL

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE - A.N.A.F. REGIM SPECIAL

GARDA FINANCIARA Seria .......

CHITANTA NR. .............

GARDA FINANCIARA ....... Judetul .............. Nume si prenume/denumire debitor .......................

Str. ........... Nr. ......... Localitatea .... Domiciliul/sediu în localitatea ........................

În baza (1) ................................... Str. ...................................................

............................................... Nr. ... bl. ... sc. ... ap. ... sector/judet ...........

Unitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica Alte date de identificare ale debitorului (2) ..........

............................................... ........................................................

___________

(1) Se vor mentiona: denumirea actului de control/p.v.c.s.c, numarul, data si emitentul;

(2) Se înscrie: codul de înregistrare fiscal (CUI) sau codul numeric personal CNP, dupa caz;

(3) Se va completa denumirea debitului (suma confiscata/amenda) si baza legala;

(4) Semnatura debitorului;

(5) Semnatura organului încasator.

Cod MFP-14.13.11.99/GF

Caracteristicile, modul de utilizare si de pastrare a formularului Chitanta MFP/ANAF-GARDA FINANCIARA

1) Denumire: Chitanta.

2) Cod: 14.13.11.99/GF.

3) Format A5/t1.

4) Caracteristici de tiparire: se tipareste în trei exemplare (negru, rosu, verde) pe o singura fata, în carnete de câte 150 de file reprezentând 50 de chitante înseriate, pe hârtie autocopiativa.

5) Se difuzeaza: gratuit.

6) Se utilizeaza de catre organele de control ale Garzii Financiare pentru încasarea la buget a sumelor confiscate si a sumelor provenite din amenzi.

7) Se întocmeste: în 3 exemplare de catre organul încasator.

8) Circula:

- 1 exemplar (negru) la contribuabil (originalul)

- 1 exemplar (rosu) la unitatea trezoreriei statului, care are caracter de document justificativ pentru eliberarea "chitantei pentru încasarea de impozite, taxe si contributii cod 14.20.09/TS"

- 1 exemplar (verde) ramâne în carnet la organul emitent

9) Se arhiveaza: la unitatea emitentului (Garda Financiara), dupa utilizarea completa a carnetului.